INKASSO OG TVANGSFULLBYRDELSE

Typiske klienter: I prinsippet bistår vi alle som har et pengekrav mot en annen person eller virksomhet. Inkasso iverksettes kun der kravet er ubestridt, og skyldner av ulike andre årsaker ikke betaler. Dersom kravet er bestridt er forholdet en ordinær tvistesak, som vi også bistår med.

Våre klienter: Forretningsførere, utleie bedrifter og privat personer og bedrifter som har ydet kreditt.

Det kan ta lang tid å få inndrevet et pengekrav ved inkasso. Fristene i den innledende fase frem går av inkassolovgivningen og tvangsfullbyrdelsesloven, og i siste instans er også saksmengden og namsmyndighetene og domstolene avgjørende for tidsløpet. Derfor er det viktig å komme i gang så tidlig som mulig etter mislighold er konstatert, særlig ved forfall av løpende utgifter som husleie, fellesutgifter etc.

Grovt sett forgår inkasso slik:

  1. Krav om betaling
  2. Inkassovarsel
  3. Betalingsoppfordring
  4. § 4-18 varsel
  5. Begjæring om utlegg eller begjæring om tvangssalg om man på forhånd har pant.
  6. Begjæring om realisasjon (tvangssalg) av utleggspanteobjekt.

Tvangsfullbyrdelse betyr grovt sett å gjennomføre et eller annet mot rettighetshavers vilje. I tillegg til ovennevnte tvangsfullbyrdelse ved inndrivelse av pengekrav, er fravikelse av fast eiendom det vi jobber mest med. Fravikelsen kan skyldes betalingsmislighold, men også andre vesentlige forhold som gjør det nødvendig at eier/leier av fast eiendom må fravike eiendommen.

ARTIKLER