STANDARD OPPDRAGSVILKÅR

I INNLEDNING

Disse standard oppdragsvilkår («vilkårene») gjelder for alle tjenester som leveres av Advokatfirmaet Hansson AS («Hansson», «vi» eller «oss»).

II ETABLERING, GJENNOMFØRING OG AVSLUTNING AV OPPDRAGET

Avtaleparter
Oppdraget anses inngått mellom Advokatfirmaet Hansson AS og klienten.

Våre tjenester utføres av Hansson som firma, og ikke av noe annet rettssubjekt eller noen individuell partner eller ansatt i Hansson. Klientens avtaleforhold vil kun være med Hansson. Dette gjelder selv om klienten har bedt om at arbeidet utføres av én bestemt person.

Rettssubjektet eller personen omtalt som «klient» i vår oppdragsbekreftelse eller annen avtale («klienten» eller «dere») vil være vår klient i alle juridiske og praktiske betydninger av begrepet. Med mindre annet er avtalt kan vi motta instrukser fra enhver person vi med rimelighet antar er bemyndiget av klienten til å gi oss instrukser. Vi er bare ansvarlige overfor klienten, og ingen andre har rett til å basere seg på vår rådgivning eller utspill.

Klientansvarlig og saksansvarlig advokat
For hver klient og for hver sak tildeles en ansvarlig advokat. Normalt er dette samme person, men det hender at en klient har behov for varierende form for bistand og at hensiktsmessighetshensyn tilsier at en av sakene skal tildeles en annen saksansvarlig advokat enn den klientansvarlige.

Tildeling av klientansvarlig og saksansvarlig advokat endrer ikke på Advokatfirmaet Hanssons stilling som klientens avtalemotpart i anledning oppdraget.

Innledende avklaringer
Interessekonflikt
Før vi påtar oss et oppdrag, sjekker vi om det foreligger en potensiell interessekonflikt i henhold til Regler for god advokatskikk.

I tillegg kan det oppstå andre situasjoner som hindrer oss fra å påta oss det aktuelle oppdraget eller opptre på vegne av klienten i en pågående eller fremtidig sak. Det er derfor viktig at dere før og underveis i oppdraget gir oss alle opplysninger som kan være av betydning for å avgjøre om det foreligger, eller kan oppstå, en interessekonflikt. Vår konfliktsjekk omfatter bare arbeid som faller innenfor det avtalte omfanget av oppdraget. Blir vi bedt om å utføre annet arbeid for dere, kan det bli nødvendig å ta en ny konfliktsjekk.

Kundekontroll (hvitvasking og personopplysninger)
Vi er underlagt lover og forskrifter om tiltak mot hvitvasking. Vi vil derfor be dere om opplysninger som vi trenger for å utføre nødvendig kundekontroll. Dette gjelder både ved første gangs etablering av et klientforhold og enhver sak som vi påtar oss for dere. Dersom vi ikke mottar de nødvendige opplysninger som vi etterspør vil vi være forhindret fra å påta oss oppdraget.

Oppdragsbekreftelsen
Vi utsteder alltid en oppdragsbekreftelse for hvert enkelt oppdrag. Det gjelder også dersom vi har flere saker for samme klient.

Oppdragsbekreftelsen beskriver oppdragets art og økonomiske ramme, og sammen med disse vilkårene danner den avtaleverket for oppdraget. Oppdraget anses ikke å ha blitt etablert før vi har bekreftet det gjennom en oppdragsbekreftelse.

Skulle det være avvik mellom disse vilkårene og oppdragsbekreftelsen, går oppdragsbekreftelsen foran.

Omfanget av et oppdrag kan imidlertid endres, utvides eller reduseres underveis i oppdraget på grunnlag av instrukser vi mottar fra dere, hvordan saken utvikler seg, andre ytre omstendigheter osv.

Forutsetninger
For at vi skal kunne yte best mulig bistand, er det viktig at dere gir oss alle relevante opplysninger. Vi forutsetter at opplysningene vi mottar fra dere er korrekte og fullstendige. Dersom dere oppdager at noe informasjon som er meddelt oss tidligere, er feil eller ufullstendig, plikter dere å gi oss umiddelbar beskjed om det.

Den rådgivning vi gir dere i den enkelte sak gis utelukkende på grunnlag av forholdene i saken, den informasjon som er tilgjengelig for oss og instrukser vi mottar fra dere som klient. Rådgivning i en konkret sak er derfor ikke overførbar i andre saker eller benyttes til andre formål.

Forbehold
Dersom ikke annet er avtalt, omfatter vår bistand kun juridisk rådgivning og ikke rådgivning om tekniske, økonomiske, regnskapsmessige, kommersielle, miljømessige eller andre ikke-rettslige forhold. Vi har ikke noe ansvar for rådgivning knyttet til slike spørsmål.

Hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, vil vår bistand i en bestemt sak ikke omfatte råd vedrørende skatt eller eventuelle skattemessige konsekvenser.

Hvis ikke noe annet er avtalt bistår vi kun i norske rettsspørsmål. Det er klientens eget ansvar å engasjere rådgivere om fremmed rett. Vi skal ikke ha noe ansvar for råd om fremmed rett.

Bruk av klientkonto
Midler som vi oppbevarer på våre klienters vegne plasseres alltid på klientkonto i samsvar med gjeldende norsk lovgivning. Vi skal ikke være ansvarlig for tap eller skade som følge av insolvens eller konkurs hos finansinstitusjoner hvor klientmidler er innestående. Ved enhver transaksjon fra klientkonto må vi ha skriftlig instruks fra innehaver (som regel klient) av pengene. I de tilfellene det foreligger motregningsrett, kan vi ta dekning i innestående klientmidler for vårt tilgodehavende uten forutgående samtykke eller instruks, jf. advokatforskriften § 3-2.

Avslutning av sak
Saker avsluttes normalt når det vi er engasjert for å utføre, er fullført. Ved avslutningen av enhver sak vil vi sende sluttfaktura sammen med et brev som beskriver saken og det resultat som er oppnådd, samt spørsmål om hvorledes klienten ønsker å få tilsendt sitt eksemplar av sakspapirene.

Klienten kan når som helst avslutte oppdraget.
Vi kan bare avslutte vårt arbeid i saken dersom det foreligger en rimelig grunn (eksempelvis ubetalt faktura, insolvens hos klienten, at det oppstår en interessekonflikt eller at det vil kunne være skadelig for vårt omdømme eller utsette oss for rettslig ansvar om vi fortsetter å arbeide med saken) eller som ellers angitt i Regler for god advokatskikk. Uansett vil klienten være ansvarlig for vårt salær og utlegg for arbeid utført frem til avslutningen av oppdraget.

III SALÆR, UTLEGG OG FAKTURERING

Salær
Advokatoppdrag faktureres normalt etter medgått tid, og til den enhver tid gjeldende timesats. Timesatsen fastsettes etter en rekke faktor, som oppdragets art, størrelse, kompleksitet og tidspress, behovet for spisskompetanse, den enkelte advokats erfaring og kompetanse, de verdier og risikofaktorer som omfattes av oppdraget, oppdragets forventede lengde og oppnådde resultater.

Eiendomsmeglingsoppdrag faktureres enten etter medgått tid eller etter provisjon. Klienten vil få tilbud om begge deler. Oppgjørsoppdrag faktureres etter medgått tid.

Vårt arbeid faktureres i enheter på 0,25 timer.

Dersom vi gir et estimat på vårt honorar skal ikke dette betraktes som en beløpsbegrensning eller en fastpris-avtale. I oppdragsbekreftelsen som vi gir ved inngåelsen av ethvert oppdrag, fastsettes en kostnadsramme for oppdraget. Denne er kun veiledende idet ethvert oppdrag kan kreve mer eller mindre arbeid enn det som innledningsvis kan antas. Dersom det blir klart for oss at oppdragsrammen ikke vil holde, vil vi skriftlig be klienten om en utvidelse av oppdragsrammen og estimere ny kostnadsramme.

Vi tar normalt ikke saker på såkalt «no cure, no pay»-basis, kun rent unntaksvis vil slike vilkår bli benyttet på et oppdrag. De særskilte salær- og faktureringsvilkår vil i slike tilfeller fremgå av oppdragsbekreftelsen del I.

Vi tilbyr ikke tjenester på offentlig salærsats (fri rettshjelp).

Fakturering, utlegg og betaling
Vi fakturerer som regel for utført arbeid etterskuddsvis hver måned, og med sluttfaktura når oppdraget er fullført. Dersom dere ber om det vil vi gi oppdateringer om påløpt honorar. Vårt salær er eksklusive merverdiavgift slik at det vil komme på toppen av vårt honorar.

I tillegg til vårt salær vil vi fakturere for utgifter vi har hatt i forbindelse med utførelsen av oppdraget, eksempelvis reiseutgifter, avgiftsbelagte registeropplysninger, rettsgebyr dersom det er lagt ut av oss, hotell og mat, kopieringskostnader, utgifter til oversettelse etc. Dersom det er aktuelt å pådra klienten større utlegg, vil vi konsultere klienten før vi gjør det. Vi fakturerer ikke med påslag, men det varsles om at det vil kunne komme merverdiavgift på toppen av vårt utlegg.

Betalingsfrist er 14 dager fra fakturadato. Det vil påløpe forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats etter lov om forsinkelsesrente for beløp som ikke betales ved forfall.

Dersom våre fakturaer ikke betales til forfall, kan det i tillegg medføre avbrytelse av all oppdragsutførelse for klienten samt tilbakeholdelse i mottatte saksdokumenter, elektroniske filer etc.

Dersom klienten går konkurs eller det åpnes gjeldsforhandlinger hos klienten, forfaller samtidig alle krav Hansson har mot klienten. Ved konkurs har Hansson rett til å motregne i ethvert beløp klienten har innestående på klientkonto hos oss.

Eventuelle klager på våre fakturaer må sendes skriftlig til saksansvarlig advokat innen 30 dager fra fakturadato.

Vi forbeholder oss retten til å be om forskudd fra klienten. Slikt forskudd vil bli brukt til å gjøre opp våre fakturaer i saken. Vårt totale salær vil kunne bli både høyere og lavere enn forskuddet.

Klienten er selv ansvarlig for å undersøke om han har rett til forsikringsdekning eller annen tredjepartsdekning i saken (herunder dekning av våre honorarer og utlegg), og for å gi nødvendige varsler og foreta seg det som ellers måtte være nødvendig for å kunne dra nytte av slik dekning.

Klientens eget forhold
Jo bedre saken er avklart og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå gjennom/ via oss, og klienten må straks underrette oss om eventuelle direkte henvendelser fra motparten, motpartens advokat eller andre som kan ha betydning for saken eller vår oppdragsutførelse.

Klienten vil bli orientert om betydningsfull korrespondanse ut fra og inn til oss i saken, og få kopi av dette.

Informasjonsbehandling, taushetsplikt, konfidensialitetsplikt
Elektronisk kommunikasjon
Det vil være ønskelig med elektronisk kommunikasjon (fortrinnsvis e-post). Den elektroniske kommunikasjonsformen kan imidlertid ikke garanteres å være sikker, fri for virus eller i sanntid. Begge parter er enige om å bruke anerkjente verktøy for viruskontroll.

Hansson benytter ikke kryptering av elektronisk kommunikasjon. Med mindre annet er særskilt nevnt i oppdragsavtalen, aksepterer partene risikoen og aksepterer å benytte elektronisk kommunikasjon for utveksling av informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at våre spam- og virusfiltre kan føre til at e-poster blir avvist eller vurdert som spam. Viktige e-poster bør alltid følges opp med en telefon dersom dere ikke har mottatt svar innen rimelig tid. Vi sørger til enhver tid for å ha alle nødvendige sikkerhetsprogrammer oppdatert for å sikre i størst mulig grad at informasjon fra oss er sikker, men elektronisk informasjonsutveksling vil alltid ha en iboende usikkerhet. Vi presiserer at vi skal ikke ha noe ansvar dersom våre filtreringsprogrammer skulle vise seg ikke å være tilstrekkelig effektive og klientens systemer skulle bli smittet av virus eller på annen måte bli negativt berørt på grunn av en e-post fra oss.

Særskilt om personvern og behandling av personopplysninger (GDPR)
Som ledd i utførelsen av våre tjenester vil vi behandle personopplysninger. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for klientoppfølgning utover det aktuelle oppdraget. Vi vil ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter med mindre dette gjøres som ledd i utførelsen av oppdraget. Anmodninger om retting eller sletting av personopplysninger som vi besitter kan rettes til oss, men vi vil avslå slike anmodninger dersom retting eller sletting vil stride mot lov eller forhindre eller vanskeliggjøre vår utførelse av oppdraget.

Fullstendig personvernerklæring kan fås skriftlig ved henvendelse til vårt kontor eller på vår webside:
www.hanssonlaw.no/personvernerklæring

Særskilte krav i lys av hvitvaskingsloven
Som advokater er vi underlagt regler og krav etter lover og forskrifter om tiltak mot hvitvasking. Før vi kan gjøre noe jobb for deg vil vi be om enkelte opplysninger og dokumentasjon som vi trenger for å utføre nødvendig kundekontroll. Dette gjelder likt for alle klienter, privatpersoner og næringsdrivende, norske og internasjonale. Dersom vi ikke mottar nødvendige opplysninger eller dokumentasjon vil vi kunne være forhindret fra å påta oss oppdraget. Vi gjør også oppmerksom på at vi under visse omstendigheter kan ha plikt til å foreta nærmere undersøkelser internt ved mistanke om straffbare forhold, og i ytterste konsekvens ha plikt til å melde fra til Økokrim. Slik meldeplikt vil kunne oppstå uten at vi har rett til å orientere vår klient om at Økokrim er varslet.

Taushets- og konfidensialitetsplikt
Vi er underlagt en streng lovbestemt taushetsplikt og hverken kan eller vil videreformidle dokumenter eller informasjon som vi mottar fra eller om klienten i forbindelse med ethvert oppdrag til tredjeparter uten klientens forutgående samtykke.

I enkelte tilfeller kan vi bli pålagt å utlevere opplysninger som ellers er taushetsbelagt, eksempelvis av en domstol, av myndighetene ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering mv. I sistnevnte eksempeltilfeller har vi ikke lov til å varsle klienten om at vi har fattet slik mistanke eller har eller skal foreta slik pliktig rapportering.

Vi forbeholder oss rett til å opplyse om at vi har opptrådt på klientens vegne i saker som er offentlig kjent (også ved bruk av klientens logo) under forutsetning at vi ikke gir informasjon som ikke er offentlig kjent. Vi vil alltid forsøke å innhente samtykke før vi opplyser om saker eller klienter til utenforstående.

IV IMATERIELLE RETTIGHETER/ OPPHAVSRETT

Hansson beholder opphavsretten til alt materiale (dokumenter, filer og annet opphavsrettslig vernet materiale) som utarbeides av oss for klienten.

Informasjon som innsamles og bearbeides i løpet av oppdragets varighet vil kunne utnyttes til generisk databehandling. Enhver kobling eller sporbarhet til klient, klientforhold, den enkelte sak eller andre relasjoner i tilknytning til klient eller sak vil være fjernet.

Klienten erverver i og med oppgjør av våre fakturaer en vederlagsfri rett til å benytte materialet til den avtalte eller forutsatte bruk.

V KLAGEADGANG

Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med klientansvarlig eller saksansvarlig advokat.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden.

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på Advokatforeningens webside: www.advokatforeningen.no.

VI ANSVARSBEGRENSNING

Ansvar for oppdragets utfall
Selv om vi har gitt uttrykk for vår oppfatning av hva utfallet av oppdraget kan bli, er vi på ingen måte ansvarlig eller garantist for at dette resultatet oppnås.

Ansvar for saksomkostninger
Ved rettssaker for domstolene risikerer man ved tap å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger, utgift til meddommere, tolk mv. samt rettsgebyret. Tilsvarende gjelder ved voldgift, der man i tillegg kan bli pålagt å dekke voldgiftsrettens salær og øvrige utgifter.

Dersom saken vinnes med omkostninger, men retten setter omkostningene lavere enn vårt salærkrav, er klienten ansvarlig for det fulle beløp fastsatt i oppdragsbekreftelsen. Tilsvarende gjelder i saker for forliksrådet eller i småkravsprosesser der vårt salærkrav vil overstige lovens maksimalsatser for hva som kan kreves av motparten.

Erfaringsmessig vil det ofte være arbeid som er relevant for klienten, men som ikke kan kreves dekket av motparten. Den del som kreves dekket av motparten, kan av retten bli satt ned.

Klienten er i disse tilfellene likevel ansvarlig overfor oss for det fulle beløp.

Hanssons ansvar
I den utstrekning annet ikke følger av ufravikelige rettsregler skal ikke partnere, styremedlemmer eller ansatte i Hansson ha noe personlig ansvar i forbindelse med oppdrag som påtas eller arbeid som utføres av Hansson. Dersom slike personer har et erstatningsansvar etter ufravikelige rettsregler, skal de ansvarsbegrensninger som følger av dette punkt V i våre oppdragsvilkår gjelde tilsvarende.

Ansvarsbegrensning
Hverken Hansson eller noen enkeltstående partner eller ansatt skal under noen omstendighet ha ansvar for indirekte økonomiske tap eller konsekvenstap. Et eventuelt ansvar for oss vil uansett være begrenset til det samlede fakturerte salær. Under ingen omstendighet vil Hansson være ansvarlig for tap større enn vår maksimale forsikringsdekning som er inntil kr. 10 millioner for advokatbistand og kr. 45 millioner for eiendomsmegling pr. skadetilfelle.

Dersom klienten har rett til forsikringsdekning eller annen tapsdekning, vil vårt ansvar overfor klienten bli redusert med tilsvarende beløp. Dersom vi skulle utbetale et erstatningsbeløp til klienten, skal klienten overdra sine rettigheter til å søke dekning hos forsikringsselskap eller annen tredjepart til oss eller vårt forsikringsselskap.

Dersom klientens krav mot oss er basert på et krav mot klienten fra en tredjepart (herunder offentlig myndighet) skal vi ha rett til å håndtere, forsvare og forlike dette kravet på vegne av klienten dersom vi påtar oss å holde klienten skadesløse for kravet. Hvis klienten gjør opp, forliker eller erkjenner ansvar for et slikt tredjepartskrav uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, har vi ikke noe ansvar overfor klienten.

Eksterne rådgivere
I tilknytning til oppdraget kan det være nødvendig eller tilrådelig å engasjere andre rådgivere
utenfor Hansson, for eksempel revisjonsbistand, takseringsbistand eller advokatbistand i andre jurisdiksjoner. Klienten vil selv stå som oppdragsgiver overfor slike rådgivere, også om disse av praktiske grunner stiler sin faktura til oss. Slike rådgivere er selv ansvarlige overfor klienten, og vi påtar seg således intet ansvar for eksterne rådgivere.

Force majeure mv.
Hansson er ikke ansvarlig for forsinkelser eller svikt i utføringen av Hanssons forpliktelser når slik forsinkelse eller svikt skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll.

VII ARKIV/ OPPBEVARING AV DOKUMENTER

Som advokater er vi underlagt visse plikter, krav og retningslinjer for oppbevaring av saksdokumentasjon. Det gjelder både dokumenter vi mottar og dokumenter vi utarbeider i sakens anledning. Som et utgangspunkt blir alle sakspapirer oppbevart i 10 år, med mindre det er avtalt lengre lagring. Dokumentene blir som et utgangspunkt lagret både i fysisk papirformat og elektronisk format. Klientinformasjon blir slettet 10 år etter inaktivitet i klientforholdet, og alle sakspapirer blir slettet 10 år etter at saken ble avsluttet. Det blir ikke gitt forutgående varsel om sletting til klienten.

VIII ENDRINGER

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre våre standardvilkår. Den til enhver tid gjeldende versjon ligger tilgjengelig på vår webside www.hanssonlaw.no.

De kan også fås ved henvendelse til vårt kontor. Oppdragsvilkårene finnes både på norsk og på engelsk.

IX TVISTELØSNING, LOVVALG OG VERNETING

Våre alminnelige vilkår og alle spørsmål som vedrører våre oppdrag, herunder eventuelle ansvarsspørsmål, reguleres av norsk rett og er underlagt norsk jurisdiksjon.

Oslo tingrett vedtas som eksklusivt verneting for eventuelle tvister som springer ut av avtaleforholdet mellom Hansson og klienten.

PRISER

Hansson har både næringsdrivende og privatpersoner som klienter. Normalt vil salæret beregnes etter medgått tid ut fra en på forhånd oppgitt timepris som vil kunne variere ut fra hvem som utfører oppdraget, oppdragets art, vanskelighetsgrad og kompleksitet samt de verdier saken gjelder. I tillegg til vårt salær kommer eventuelle utlegg og administrasjonstillegg, se standardvilkårenes punkt II. Før oppdraget settes i gang vil det bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse som angir oppdragets art, varighet, timepriser og forventet kostnadsramme etc.

Pr. 1. august 2022 er Hanssons timepriser eks. mva.:

Partnere:

For privatpersonerkr. 2.300 – 2.800
For næringsdrivende med fradragsrettkr. 2.500 – 3.200
For næringsdrivende og internasjonale klienter uten fradragsrettkr. 2.350 – 2.950