Artikkelen omhandler spørsmål vedrørende ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor, særlig knyttet til årsregnskapet og formuesforvaltningen. Hva er selvstendige/ individuelle plikter for styret og revisor, og hva er felles? Hvilken betydning har det at styret er underlagt et alminnelig culpaansvar mens revisor er underlagt profesjonsansvar? Og når både styret og revisor har medvirket til skaden, hvem skal dekke tapet? Styret og revisor har enkelte sammenfallende plikter, og ansvaret er i noen grad overlappende. Når styret og revisor har medvirket til samme erstatningsbetingende skade, hefter de solidarisk, jf. skl. § 5-3 første ledd. Det blir imidlertid svært ofte reist sak utelukkende mot revisor, uten at styremedlemmene blir holdt ansvarlige. Den mest nærliggende forklaring er nok at revisor har ansvarsforsikring og således er mer søkegod. Andre forklaringer kan være at kravet til aktsomhet som følge av revisors profesjonsansvar er strengere enn kravene til styremedlemmene, eller at styrets plikter synes mer uklare.

Etter ansvarshjemlene i asl. § 17-1 og revl. § 8-1 kan styremedlemmer og revisor bli erstatningsansvarlige overfor selskapet, aksjonærene, kreditorene og andre for skade eller tap disse påføres ved at vedkommende forsettlig eller uaktsomt begår feil under utøvelsen av vervet eller oppdraget.

Les hele artikkelen her.