TVISTELØSNING

Tvisteløsning omfatter alle prosesser for å få løst rettslige tvister, herunder utenrettslige forhandlinger og prosedyre for domstolene. Vi bistår med alle typer tvisteløsning innenfor privat- og forretningsjuridiske områder.

De fleste privatpersoner er i kontakt med advokater omtrent 1-2 ganger i løpet av livet, oftest i forbindelse med skilsmisseoppgjør, arveoppgjør eller eiendomstvister. For bedrifter og foretak kan situasjonen være annerledes, mange foretak opparbeider etter hvert erfaring med rettsvesenet gjennom sin drift.
Uansett om du er privatperson eller representerer et foretak, stiftelse, eierseksjonssameie, borettslag eller annen type juridisk person kan vi bistå med alt fra utenrettslige forhandlinger, rettsmekling, gjennomføring av sak i Forliksrådet, spesialisert nemndsbehandling eller domstolsbehandling.

Hva løsningen blir består i et samarbeid mellom oss og klienten. Hva ønsker klienten og hva kan oppnås? Er ønsket realistisk, settes alle ressurser på å oppnå akkurat det resultatet. Men er ikke det ønskede resultatet realistisk, er det vår plikt å informere deg som klient om dette og rådgi deg om hva som alternativt er den best mulige løsningen for deg og hvordan det kan oppnås.

Utenrettslige forhandlinger

De aller fleste kontakter advokat dessverre for sent i en rettslig prosess. De forsøker gjerne å løse saken på egenhånd først og dersom det ikke lykkes å komme til enighet, kontaktes advokat. Mange privatpersoner har nok dessverre et bilde av at advokater flest er kostbare kranglefanter som ofte er opptatt av egen inntjening fremfor å løse saken raskest mulig. Det trenger ikke å være tilfellet. I Hansson er vi er først og fremst opptatt av å finne frem til den beste og riktige løsningen for akkurat deg eller dere, og sikter mot å oppnå den så raskt som mulig. Selv om effektivitet er viktig, er det størst fokus på selve løsningen, det er den du skal leve med når saken er avsluttet.

Ofte løses saken gjennom utenrettslige forhandlinger. Det vil si forhandlinger mellom partene uten at rettsvesenet er involvert. Mange kan klare å løse dette på egenhånd, men i de tilfellene hvor det er en stor uenighet eller det dreier seg om mye penger, ser vi at partene som regel ender opp med å gå til advokat. På det tidspunktet er samarbeidsklimaet og løsningsviljen mellom partene ofte anstrengt og en god del av advokatens jobb er å mykne opp på egen og motpartens side for å gjøre partene innstilt på å komme til enighet.

Jo tidligere advokatene kommer på banen, jo tidligere kan de ulike mulighetene identifiseres og arbeid kan iverksettes for å oppnå dem. Dette gjelder ikke bare når det har oppstått en mulig uenighet, men gjelder like fullt for de som ønsker å planlegge for fremtiden – eksempelvis i arvemessig sammenheng.
Dersom vi ser at det er en god sjanse for at saken kan løses utenrettslig, vil vi som regel foreslå å forsøke advokatledede forhandlinger før man går på en full rettssak. Selv om det ofte innebærer at du som klient må ettergi noe av det du mener å ha krav på, kan det spare deg for både tid og penger.

Rettsmekling

Rettsmekling er et tilbud fra domstolenes side. Da er meklingen styrt av en dommer, som i denne situasjonen opptrer som mekler. Vedkommende vil ikke avgjøre forholdet eller kunne avsi dom i rettssak mellom partene, men kan aktivt mekle mellom partene for å se om enighet kan oppnås. Rettsmekling brukes oftest som et første trinn i en rettssaksbehandling, og dersom det ikke løses der går saken videre til såkalt hovedforhandling (rettssak). Under en rettsmekling vil partene møte i domstolen med sine advokater og dommeren vil være til stede. Først redegjør hver av partene kort for sine syn på saken, deretter går hver part med sin advokat til hvert sitt rom og dommeren går frem og tilbake mellom dem og mekler. I mange tilfeller er dette en effektiv form for tvisteløsning, andre ganger ikke. Vi vil alltid vurdere om rettsmekling er en mulighet og samrå med klienten. Dersom du som klient ønsker å prøve rettsmekling, bistår vi med hele prosessen fra avklaring i forkant til gjennomføring av meklingen og undertegning av rettsforliket – som får samme rettskraftvirkning som en dom.

Forliksrådet

Forliksrådet er et lavterskeltilbud til parter med enkle eller ukompliserte krav under 125.000 kroner. Behandlingen i forliksrådet er forenklet og ressursbesparende sammenlignet med de alminnelige domstolene. Har du et krav under 125.000 kroner og ønsker en hurtig og rimelig løsning? Da kan klage til forliksrådet være passende for deg. Det tar i snitt halvparten av tiden å få saken behandlet i forliksrådet enn i tingretten. På den annen side vil du ikke ha krav på å få dekket alle advokatutgifter. For mange kan det være ubehagelig å skulle konfrontere den du krangler med og det vil føles tryggere å ha en advokat til stede som kan ta seg av de «tøffe» forhandlingene og påse at alt går riktig for seg. Dersom saken er ukomplisert og det du først og fremst er på jakt etter er bistand i møtet i forliksrådet, passer denne tvisteløsningsmetoden godt. Er saken derimot mer komplisert og det er mindre sannsynlig at en avgjørelse fra forliksrådet vil bli stående, vil vi heller anbefale å gå rett på hovedforhandling (rettssak) i tingretten. En endelig løsning vil da bli mer tidsmessig og kostnadsmessig effektiv og besparende.

Domstolsbehandling (småkravsprosess og allmennprosess)

Dersom hverken forhandlinger eller behandling i forliksrådet er aktuelt, eller løser saken, må saken sannsynligvis løses gjennom hovedforhandling i de alminnelige domstolene, i første omgang tingretten. Vi har lang erfaring med gjennomføring av rettssaker og bistår deg tett hele veien. Enten du skal saksøke noen eller er saksøkt selv, bistår vi hele veien gjennom den skriftlige saksforberedelsen, gjennomføring av den muntlige forhandlingen og gjennom ankebehandling dersom det er aktuelt. En slik prosess kan være krevende, både for foretak og privatpersoner. Vi vet at det ofte kan være skremmende å skulle stå i en slik situasjon, uten å vite helt sikkert hvordan det ender. Da er det godt å ha en på laget som både har høy faglig kompetanse og erfaring, som er i «ditt hjørne» og kjemper sammen med deg. Vi kjemper hardt for våre klienter og for oss er det viktig at resultatet nås. Det kan vi aldri garantere, for det er alltid prosessrisiko og usikkerhet knyttet til utfallet av en rettssak. Hvem tror dommeren på når begge sider hevder at de har rett? Hvem har dommerens sympati? Hvem overbeviser best? Hvem har bevisene på sin side? Dette er sentrale spørsmål når man skal vurdere prosessrisikoen, og avgjør som regel utfallet av saken.

Tvangsinndrivelse av pengekrav

Har du en rettskraftig dom eller et ubestridt pengekrav, men du får ikke oppgjør fra debitor? Fører ikke inkasso til betaling? Da kan vi bistå deg eller dere med tvangsinndrivelsen – som oftest utleggsbehandling eller tvangssalg. Utleggsbehandling tar normalt opp til 2 måneder fra saken er kommet inn til namsfogden/ tingretten og gir i mange tilfeller gode muligheter for dekning hos skyldner. Da kan man få såkalt utleggspant i fast eiendom, innestående på bankkonto, lønnsytelser eller andre formuesgoder. Dersom skyldneren har fast eiendom, kan man etter utleggspant er tinglyst i tillegg begjære eiendommen tvangssolgt. Det er en prosess som gjøres gjennom tingrettene (tidligere kalt skifteretten) og tar normalt rundt 4 måneder.

Spesialisert nemndsbehandling (KOFA, FinKN og klagenemnds for eiendomsmeglingstjenester)
Innenfor noen rettslige områder finner det spesialiserte nemnder som utgjør en ekstra instans, som kan benyttes i tillegg til de andre og mer generelle tvisteløsningsorganene. Vi bistår innenfor flere av disse områdene, blant annet innenfor konkurranse og offentlige anskaffelser, bank, inkasso, eiendomsmegling og forsikring.

Felles for disse nemndene er at de ikke har den samme avgjørelsesmyndighet som de ordinære domstolene og forliksrådet har – avgjørelsene er kun rådgivende. Men fordi avgjørelsene foretas av personer med spesialkompetanse innenfor det aktuelle fagfeltet, vil mange parter forholde seg til nemndsavgjørelsene som mer bindende enn de faktisk er. Dessuten kan en positiv nemndsavgjørelsen av og til medføre at motparten må dekke saksomkostningene til en ankerunde i tingretten dersom de ikke aksepterer utfallet i nemndsbehandlingen. Det er eksempelvis tilfellet med forsikringsselskaper som blir dømt i Finansklagenemnda (FinKN). En nemndsavgjørelse, selv om den kun formelt er rådgivende, vil ofte bli vektlagt av domstolene og kan derfor ha en egenverdi selv om man ikke tror at saken blir endelig løst i nemnden.