Av: Partner Axel M. Hansson

 

Tidspunktet for gaveoverføringen kan bli avgjørende

Etter regjeringsskiftet i 2013 ble arveavgiften fjernet . Ved et eventuelt regjeringsskifte i 2021 er det sannsynlig at arveavgiften vil bli gjeninnført fra og med 2021, og kanskje allerede fra 1. januar. Mange lurer på om man derfor bør overføre verdier til arvinger allerede i 2020, som gave eller forskudd på arv.

Da arveavgiften ble opphevet, var fribeløpet kr. 470 000 for alle arvinger. For livsarvinger var arveavgiften 6 % av de neste 330 000 og 10 % av det overskytende. For andre arvinger var arveavgiften 8 % av de neste 330 000 og 15 % av det overskytende.  

Det er både usikkert om arveavgiften vil bli gjeninnført, og i så fall hvilke regler som vil gjelde. Det er imidlertid sannsynlig at formen vil bli nokså lik, men at satsene vil bli noe høyere. Det vil si at arvinger som overtar store verdier, vil kunne risikere å måtte betale store summer i arveavgift. Det kan derfor være god grunn til å overføre verdier før 2021.   

 

Dersom man ønsker å overføre eiendom nå for å være sikker på at arvingene ikke må betale arveavgift, er det imidlertid to andre faktorer som må tas i betraktning; dokumentavgift og gevinstbeskatning ved salg.

 

Dokumentavgift

Tinglysing av skjøte som overfører eiendom mellom ektefeller, er fritatt for dokumentavgift. Det beregnes heller ikke dokumentavgift ved overføring av borettslagsandeler.

Dersom eiendom overføres i sammenheng med et dødsfall, vil det ikke bli fastsatt dokumentavgift når eiendommen blir overført til lovbestemte arvinger. Testamentsarv som overstiger den arven som arvingene har krav på etter loven gir imidlertid ikke fritak, med mindre testamentsarvingen overfører eiendommen videre samme dag.

I andre tilfeller skal det som hovedregel alltid betales dokumentavgift ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom. Forskudd på arv blir ikke regnet som arv etter loven og gir ikke fritak. Avgiften er 2,5 % av eiendommens markedsverdi på tinglysingstidspunktet.

 

Gevinstbeskatning

Dersom man ønsker å overføre en eiendom, bør man ta i betraktning at det kan beregnes gevinstskatt dersom mottaker selger eiendommen. En skattepliktig gevinst skattlegges normalt som kapitalinntekt med 22 prosent.

Gevinstskatt kan imidlertid unngås dersom mottaker alene, eller giver og mottaker til sammen, eier eiendommen i to år og benytter den som egen bolig i ett år før salg, eller dersom giver oppfyller vilkårene for eier- og botid og mottaker selger eiendommen med én gang.

Dersom man ønsker å overføre huset eller leiligheten man selv bor i, kan det være en god løsning å ta forbehold om livsvarig bruksrett. I slike tilfeller kan det imidlertid gå flere år fra boligen formelt blir overført, til mottaker overtar eiendommen. I denne perioden kan eiendommens markedsverdi stige betraktelig. Dersom mottaker skal selge eiendommen uten selv å oppfylle kravene til eier og botid, kan gevinstskatten derfor bli betydelig.

For fritidseiendommer er vilkårene om bruks- og eiertid noe annerledes. Gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri dersom eiendommen er brukt som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene, og salget avtales mer enn fem år etter at den ble ervervet og tatt i bruk. Kravet til bruk antas å være oppfylt når eiendommen brukes i rimelig omfang til fritidsformål. Det stilles ikke strenge krav til brukens intensivitet så lenge hytta hovedsakelig brukes til fritidsformål og ikke inntektsgivende aktivitet – slik som utleie – eller fast bolig.

Vi i advokatfirmaet Hansson har mye erfaring med arv og overføring av verdier. Dersom du ønsker å gi gaver eller forskudd på arv, eller vil tilgodese arvinger i et testament, er det lurt å rådføre seg med en advokat. Vi bistår deg gjerne.