Av: Advokat/ partner Ida C. Stavnes Høisæther

 

iStockphoto

Force majeure er et begrep som beskriver særlige omstendigheter utenfor menneskelig kontroll. Force majeure-klausuler beskriver hvordan partene skal forholde seg dersom det inntreffer en slik ekstraordinær hendelse. Så lenge force majeure-situasjonen vedvarer, kan en kontraktspart være fritatt for kontraktsforpliktelsen og eventuelt erstatningsansvar. Mange standardkontrakter har bestemmelser om at force majeure gir partene rett til å heve eller si opp kontrakten når force majeure-situasjonen har vart en viss periode, vanligvis 3-6 måneder. 

Mange lurer nok på om Koronaviruset er en slik ekstraordinær hendelse. Dette finnes det ikke noe fasitsvar på. For å vurdere spørsmålet, må det foretas en konkret tolkning av kontrakten mellom partene. Dersom kontrakten eksplisitt omtaler pandemier som en force majeure-hendelse, følger det direkte av kontrakten at Koronaviruset er en force majeure-begivenhet. I andre tilfeller må kontrakten tolkes og eventuelt utfylles med bakgrunnsrett. I slike situasjoner er det derfor mer usikkert hvorvidt Koronaviruset vil regnes som en force majeure-hendelse.

 

I alle tilfeller må det foreligge årsakssammenheng mellom Koronaviruset og misligholdet av kontrakten. Dersom Koronaviruset og tilhørende pålagte retningslinjer gjør det så ekstraordinært tyngende å oppfylle at det i praksis står i veien for oppfyllelse, vil nok dette som hovedregel anses som et force majeure-tilfelle. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom myndighetene har pålagt restriksjoner, slik som for eksempel stenging av en virksomhet, og det ikke finnes alternative løsninger for oppfyllelse. I motsatt fall vil parten kunne anses for å ha hatt mulighet for å overvinne følgene av viruset. Dersom det finnes alternative oppfyllelsesmetoder, må disse i utgangspunktet benyttes selv om det medfører økte kostnader.

Koronaviruset utgjør ikke en force majeure-hendelse dersom det kunne vært tatt i betraktning på avtaletiden. For avtaler inngått før Koronavirusets utbrudd, kan det legges til grunn at partene ikke kunne forutse situasjonen da avtalen ble inngått. For avtaler inngått etter dette tidspunktet, er situasjonen annerledes. Selv om man ikke kan være helt sikker på hvilke konsekvenser Koronaviruset får for gjennomføringen av kontrakten, er situasjonen med sykefravær og smittevern noe som kan tas i betraktning. Det anbefales derfor at det for fremtidige kontrakter fastsettes hvilke konsekvenser eventuelle oppfyllelsesvanskeligheter som følge av Koronaviruset skal få, og hvordan risikoen skal fordeles mellom partene.

Dersom en part vil påberope en force majeure-situasjon, må den andre parten varsles. Dette bør gjøres så snart man forstår at situasjonen vil hindre kontraktsmessig oppfyllelse av en avtale. Dersom dette ikke gjøres, kan det medføre at retten til å påberope seg force majeure bortfaller.

Det er grunn til å tro at regjeringens tiltak mot smittespredning vil vare betydelig lenger enn ut mars 2020. Politiet har lagt beredskapsplaner i hvert fall ut oktober. Dette vil åpenbart få store konsekvenser, spesielt økonomisk, for samfunnet, næringslivet og den enkelte. Svært mange vil oppleve et behov for å få sine kontrakter vurdert opp mot force majeure i en god stund fremover og vi forventer at domstolene vil oppleve økt pågang av slike saker i årene fremover.

Vi i Advokatfirmaet Hansson har mye erfaring med utforming og tolkning av kontrakter, og rådgivning rundt kontraktsbrudd. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.