Av: Advokatfullmektig Stina G. Johnsen

 

Noen arbeidstakere opplever at arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet uten at begrunnelsen og fremgangsmåten er lovlig i henhold til arbeidsmiljøloven. Da er det viktig å være klar over hvilke rettigheter og krav man har som arbeidstaker.

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, er hovedregelen at spørsmålet skal diskuteres med arbeidstaker i et drøftelsesmøte. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

 

Det gjelder ulike oppsigelsesfrister avhengig av hvor lenge en arbeidstaker har vært ansatt i virksomheten og hva som er avtalt. Ved avskjed opphører arbeidsforholdet derimot umiddelbart. Vanligvis løper oppsigelsesfristen fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Dette gjelder ikke dersom arbeidstaker er ansatt på en bestemt prøvetid. I oppsigelsestiden består arbeidsforholdet. Arbeidstaker har som hovedregel både rett til å motta lønn og til å utføre arbeid i oppsigelsestiden.

En oppsigelse skal skje skriftlig. Arbeidstakers oppsigelse kan gis muntlig, men på grunn av bevisspørsmål bør den gis skriftlig. Videre er det bestemte krav til hvilke opplysninger en oppsigelse fra arbeidsgivers side skal inneholde. Dersom arbeidsgivers oppsigelse ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder slike opplysninger, kan oppsigelsen bli kjent ugyldig. Arbeidstaker kan også kreve erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

En arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at avgjørelsen bygger på et korrekt faktisk grunnlag. Dersom arbeidsgivers oppsigelse ikke er saklig begrunnet, kan oppsigelsen bli kjent ugyldig. Arbeidstaker kan også kreve erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

Dersom arbeidstaker ønsker at oppsigelsen skal kjennes ugyldig på grunn av formfeil, gjelder det en søksmålsfrist på 4 måneder. Ellers er søksmålsfristen åtte uker ved tvist om oppsigelse eller avskjed. Dersom arbeidstaker bare krever erstatning, er søksmålsfristen seks måneder. For å løse en eventuell konflikt, er det uansett viktig at kravet blir fremsatt så tidlig som mulig slik at det er mulig å komme frem til en løsning som begge parter synes er rimelig. Dette gjelder både med tanke på en eventuell fortsettelse av arbeidsforholdet og med tanke på fastsettelse av en eventuell erstatningssum. Derfor kan det være lurt å oppsøke en advokat tidlig.