Av: Partner Ida C. Stavnes Høisæther

 

De siste årene har styrtregn blitt stadig mer forekommende. Som følge av at hendelser med kraftig nedbør øker, stiger også risikoen for vannskader på hus og bygninger. Årsaken til at vann trenger inn og at vannskader oppstår kan være flere. Det kan for eksempel skyldes manglende systemer for avledning av vann og drenering av masser rundt bygningen, slik at vann blir stående mot bygningen og trekker inn. Videre kan det skyldes utilstrekkelig vedlikehold fra kommunens side eller rørbrudd og forstoppelser av avløpsanlegg som fører til oversvømmelser. Det kan også være risiko for avrenning fra naboeiendommer og veier.

Skadeomfanget kan bli betydelig og føre til store kostnader. Vannskadene kan for eksempel bestå i skade av grunn, vegger, gulv og innbo. En slik skade kan være dekket av en huseiers forsikring eller av kommunens ansvarsforsikring. I begge tilfeller kan forsikringsoppgjøret bli en krevende og tung prosess. Både kommunen og forsikringsselskapet kan av ulike årsaker nekte å dekke skadene, blant annet på grunn av ansvar, betingelser og vilkår. Når man i tillegg står overfor de ulemper og arbeid som en oversvømmelse medfører, kan det være betryggende å få bistand fra erfarne advokater.

En forsikringssak krever utfylling av skademelding, utredningsarbeid, oversikt og dokumentasjon på kostnader og utgifter, samt tydelig informasjonsformidling og kommunikasjon med forsikringsselskapet og eventuelt kommunen. Vi i advokatfirmaet Hansson har lang erfaring med slikt arbeid, og bistår deg gjerne dersom skaden skulle inntreffe. Slik rettshjelp vil ofte være dekket av rettshjelpsforsikringen som er en del av de vanlige forsikringene man har tegnet som privatperson, slik som hus/fritidsboligforsikring og innboforsikring.